Ανακοινώνεται η έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) «Η Ανακουφιστική Φροντίδα-Παγκόσμιο Ανθρωπιστικό Δικαίωμα» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί μια διεθνή κλινική πρακτική. Δεν αφορά μόνο στους ογκολογικούς ασθενείς ή/και στο τέλος της ζωής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αιτείται από το 2017, καθολική πρόσβαση του πληθυσμού σε Βασικές Υπηρεσίες Υγείας (μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας) και στην Ανακουφιστική Φροντίδα, ως ανθρώπινο δικαίωμα.

Τα νεώτερα δεδομένα καθιστούν απαραίτητη την ένταξή της σε κάθε χώρο Υγείας, από κάθε Επαγγελματία, σε κάθε χρονικό διάστημα μιας ασθένειας και σε κάθε διάσταση. Αφορά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του ‘υποφέρειν’ ολιστικά και εφαρμόζεται από Διεπιστημονική Ομάδα (γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φαρμακοποιούς και εθελοντές). Έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρονίως πασχόντων, αλλά και των ευάλωτων πληθυσμών και των οικογενειών τους. Στόχος της μπορεί να είναι ακόμα και η βελτίωση της αποκατάστασης ή/και η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης.

κοπός του προγράμματος είναι κάθε εργαζόμενος στο χώρο της υγείας να κατανοήσει το πώς οι Αρχές και η Φιλοσοφία της Ανακουφιστικής Φροντίδας μπορούν και πρέπει να ενσωματωθούν στο Σύστημα Υγείας, είτε με την γενική είτε και με την βασική/εξειδικευμένη Φροντίδα. Επίσης, σκοπός είναι να γίνει κατανοητό ότι το μοντέλο από ιατρο-κεντρικό μετατοπίζεται σε παναθρώπινο-ανθρωποκεντρικό, με πυρήνα τον ασθενή και την οικογένεια. Επιπλέον, να καταστεί σαφής ο ρόλος της Διεπιστημονικής Ομάδας στη διαχείριση των πολυεπίπεδων αναγκών των προσώπων, σε όλα τα δίκτυα φροντίδας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει ειδικές γνώσεις πάνω στη διαχείριση του χρόνιου πόνου, στις δεξιότητες επικοινωνίας, στην ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων και αναγκών των πασχόντων και των φροντιστών τους. Επιπλέον, νεώτερα δεδομένα θα αναλυθούν σε σχέση με τους ευάλωτους πληθυσμούς, τον θρήνο και την θλίψη, αλλά και την φροντίδα των φροντιστών.

Με τις αποκτηθείσες γνώσεις ο σπουδαστής θα κατανοήσει πώς, συνεργατικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας φροντίδας και λαμβάνοντας υπόψιν τις αξίες και πεποιθήσεις των ασθενών/οικογενειών, θα μπορέσει να παρέχει ολιστική υποστήριξη και να είναι σε θέση να τους ανακουφίσει σε βιολογικό, κοινωνικό, ψυχικό, πνευματικό ή/και πρακτικό επίπεδο και να σχεδιάσει μαζί τους το πλάνο φροντίδας, με όποια έκβαση.

Το πρόγραμμα εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) «Η Ανακουφιστική Φροντίδα-Παγκόσμιο Ανθρωπιστικό Δικαίωμα»  στόχο έχει να εκπαιδεύσει διεξοδικά επαγγελματίες υγείας στις αρχές και τις εφαρμογές της Ανακουφιστικής Φροντίδας.


Απευθύνεται: Λειτουργούς Υγείας (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Ψυχολόγους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φυσικοθεραπευτές, κτλ) και Επιστήμονες Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Αιτήσεις έως 19/3/2024

Έναρξη προγράμματος: 20/3/2024

Οι διδάσκοντες είναι εξειδικευμένα, επίλεκτα και έμπειρα μέλη στην Ανακουφιστική Φροντίδα της Πανεπιστημιακής κοινότητας.


Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διδακτική ενότητα 1: Η Ανακουφιστική Φροντίδα σήμερα, ως ανθρώπινο δικαίωμα- αναπόσπαστο τμήμα κάθε Συστήματος Υγείας

 • Ορισμός και φιλοσοφία της Ανακουφιστικής Φροντίδας, σύντομη ιστορική αναδρομή
 • Υποστηρικτική φροντίδα- Τελική φροντίδα
 • Νεώτερο μοντέλο παροχής υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας, από την αρχή της χρόνιας ασθένειας (integrated palliative care)
 • Πληθυσμοί ασθενών-φροντιστών ανακουφιστικής φροντίδας, η νεώτερη κλίμακα με την ερώτηση ‘έκπληξη’ (Supportive and Palliative care Indicator-SPICT’ S TOOL)
 • Εστιάζοντας σε κάθε πρόσωπο με ανάγκες Ανακουφιστικής Φροντίδας (ευάλωτοι πληθυσμοί)

Διδακτική ενότητα 2: Η Ανακουφιστική Φροντίδα σε κάθε χώρο, σε κάθε χρόνο, από κάθε επαγγελματία υγείας, σε κάθε διάσταση

 • Διεπιστημονική Ομάδα και Πολυεπιστημονική Συνεργασία
 • Κατανοώντας την Γενική, Βασική και Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Ενσωμάτωση ενός νέου πλαισίου φροντίδας σε όλο τον κύκλο της ζωής- οι εκ των προτέρων εκπαιφρασμένες επιθυμίες, εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας  
 • Συντονισμός της Φροντίδας- Δίκτυα Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σύστημα Υγείας τη χορήγηση αναλγητικών. Μύθοι και πραγματικότητα
 • Ανακουφιστική Φροντίδα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 • Κατ΄οίκον εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα, Εξω/Ενδονοσοκομειακά και σε Ξενώνες Φιλοξενίας Χρονίως Πασχόντων (Hospice Care, Respite Care)

Διδακτική ενότητα 3: Η τεχνολογία στην Ανακουφιστική Φροντίδα για την διασφάλιση της συνέχειας μιας καλύτερης φροντίδας

 • Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελλος Υγείας στους ασθενείς της Ανακουφιστικής Φροντίδας
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Ψηφιακή παρακαταθήκη (Digital legacy)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη

Διδακτική ενότητα 4: Η διεπιστημονική ομάδα στην αξιολόγηση,  επαναξιολόγηση και ολιστική διαχείριση των συμπτωμάτων στην Ανακουφιστική Φροντίδα

 • Κλίμακες αξιολόγησης συμπτωμάτων (σταθμισμένες για τον Ελληνικό πληθυσμό), κλίμακες προβλημάτων και αναγκών, κλίμακες εκβάσεων
 • Τα κυριότερα συμπτώματα και η διαχείρισή τους
 • Σπάνια συμπτώματα στην Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Απώλειες- πένθος
 • Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού, του λογοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή, του πνευματικού και των εθελοντών
 • Φροντίδα στο τέλος της ζωής- νεώτερα δεδομένα για την ενυδάτωση και τον επιθανάτιο ρόγχο

Διδακτική ενότητα 5: Ο χρόνιος πόνος (κακοήθης η μη), το ‘υποφέρειν’ και ο ολικός πόνος- ομοιότητες και διαφορές

 • Ορισμοί, είδη, ταξινόμηση, κλίμακες αξιολόγησης του χρόνιου πόνου
 • Η αναθεωρημένη κλίμακα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην αντιμετώπιση του χρόνιου καρκινικού πόνου
 • Το ‘υποφέρειν’ και ο ‘ολικός πόνος’
 • Φαρμακευτική αντιμετώπιση- νεώτερα φάρμακα
 • Μη-φαρμακευτική αντιμετώπιση
 • Φραγμοί στη χρήση των αναλγητικών- μύθοι και πραγματικότητα

Διδακτική ενότητα 6: Η επικοινωνία στη διαμόρφωση της θεραπευτικής σχέσης της διεπιστημονικής ομάδας με τον ασθενή και την οικογένεια. Η ενεργητική παρουσία- νεώτερα δεδομένα

 • Πρωτόκολλο επικοινωνίας CLASS (χώρος, ενεργητική ακρόαση, συναισθήματα, σύνοψη)
 • Ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων (Πρωτόκολλο SPIKES) στη διάγνωση, στην πρόγνωση ή στην αποκατάσταση
 • Συζήτηση για τον σχεδιασμό του εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας 
 • Η συμμετοχή του ασθενούς και της οικογένειας στη λήψη αποφάσεων- Οικογενειακό Συμβούλιο
 • Συζήτηση για το τέλος της ζωής και τον τρόπο και τόπο φροντίδας

Διδακτική ενότητα 7: Διαχείριση εξειδικευμένων ζητημάτων στην Ανακουφιστική Φροντίδα

 • Αρρώστια, θρήνος, πένθος, θάνατος
 • Ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη
 • Ηθικά διλήμματα στη λήψη απόφασης
 • Φροντίδα των ανεπίσημων φροντιστών- στήριξη και για ένα χρόνο στο πένθος
 • Φροντίδα των επίσημων φροντιστών-επαγγελματική εξουθένωση  (compassion fatigue, burnout syndrome)
 • Συννοσηρότητα
 • Ίαση και αποκατάσταση
 • Αυτοφροντίδα

Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες – 200 ώρες (175 ώρες Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και 25 ώρες Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση )


Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Εξειδικευμένο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Η Ανακουφιστική Φροντίδα-Παγκόσμιο Ανθρωπιστικό Δικαίωμα» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη : 

Δρ. Ειρήνη Παναγιώτου, Ειδική Παθολόγος,

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Photo-Brountzos-Elias.jpg

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Δείτε εδώ το βιογραφικό του επ. υπεύθυνου Σύντομο-Βιογραφικό-Ηλίας-Μπρούντζος

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ


Το Κόστος Συμμετοχής του Προγράμματος ορίζεται στα 450€ σε 3 (τρεις) δόσεις.

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:

• Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος θα λαμβάνουν έκπτωση 10%
• Άνεργοι 25%


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email info@hygieia.gr και στο τηλέφωνο 210–61.41.000