ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

This image has an empty alt attribute; its file name is κεδιβιμ.png

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) «Σχεδιασμός και Διαχείριση Ψυχο-εκπαιδευτικών Ομαδικών Παρεμβάσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τη θεωρία και τις γενικές αρχές των ομαδικών παρεμβάσεων. Ειδικότερα, θα αναλυθεί η έννοια της ομάδας, το σκεπτικό των ομαδικών παρεμβάσεων καθώς και οι κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις που τις αφορούν. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν εκτενώς τα στάδια ανάπτυξης και συντονισμού μιας ομαδικής παρέμβασης και θα αναδειχθούν πιθανές προκλήσεις και ηθικά ζητήματα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ομαδικές παρεμβάσεις ψυχο-εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε διαφορετικές θεματικές και για διαφορετικούς πληθυσμούς, προσαρμοσμένες στο εργασιακό τους πλαίσιο

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Επιστήμονες Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί)

Το πρόγραμμα πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση (2 μόρια) για διορισμούς- προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Οι διδάσκοντες είναι εξειδικευμένα, επίλεκτα και έμπειρα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Διάρκεια Προγράμματος: : 8 μήνες / 402 ώρες

Κόστος Προγράμματος: €320

_______________________________________________________

Έναρξη: ΑναμένεταιΑιτήσεις έως: –

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή – Θεωρητικές Έννοιες

1. Ιστορική αναδρομή των ομαδικών παρεμβάσεων

2. Η έννοιας της ΄ομάδας΄ και το σκεπτικό των ομαδικών παρεμβάσεων

3. Διαφορετικοί τύποι ομαδικών παρεμβάσεων

4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ομαδικών παρεμβάσεων5. Συζήτηση–αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 2: Κυρίαρχες Θεωρητικές προσεγγίσεις ομαδικών παρεμβάσεων

1. Ψυχοδυναμικές

2. Γνωσιακές -Συμπεριφορικές

3. Ανθρωπιστικές–Υπαρξιακές

4. Μεταμοντέρνες

5. Συζήτηση–αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 3: Δυναμική και Διεργασίες της Ομάδας

1. Η δυναμική της ομάδας

2. Τα στάδια της ομάδας

3. Παράγοντες που διέπουν τις ομαδικές διεργασίες

4. Συζήτηση–αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 4: Ηθικά και νομικά ζητήματα στην ομάδα

1. Βασικές αρχές, δεοντολογικές και επαγγελματικές κατευθυντήριες γραμμές

2. Ηθικά διλήμματα και τρόποι διαχείρισης

3. Σχεδιασμός και προσαρμογή

4. Συζήτηση–αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 5: Ο συντονιστής της ομάδας

1. Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού συντονιστή

2. Απαραίτητες δεξιότητες για τη διαχείριση ομαδικών παρεμβάσεων

3. Δυσκολίες και προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ο νέος συντονιστής

4. Συζήτηση–αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 6: Σχεδιάζοντας μία ομαδική παρέμβαση (6 ΒΗΜΑΤΑ)

1. Βήμα I – Επιλογή θεματικής ομαδικής παρέμβασης

2. Βήμα II – Διαμόρφωση πλάνου και στοχοθέτησης παρέμβασης

3. Βήμα III – Οργάνωση και προετοιμασία υλικού

4. Βήμα IV – Τελικός σχεδιασμός ομαδικής παρέμβασης

5. Βήμα V – Έναρξη ομαδικής παρέμβασης

6. Βήμα VI – Aξιολόγηση Ομαδικής παρέμβασης

7. Συζήτηση–αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 7: Τα στάδια της ομαδικής παρέμβασης (Ι)

1. Το στάδιο γνωριμίας (Ι)

2. Το μεταβατικό στάδιο(ΙΙ)

3. Συζήτηση–αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 8: Τα στάδια της ομαδικής παρέμβασης (ΙΙ)

1. Το στάδιο εργασίας (ΙΙΙ)

2. Το στάδιο τερματισμού (IV)

3. Συζήτηση–αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 9: Πιθανές Προκλήσεις κατά την διάρκεια της ομαδικής παρέμβασης

1. Συνήθεις προκλήσεις και προβληματισμοί κατά την ομαδική παρέμβαση

2. Αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης για: προσέγγιση των μελών, δύσκολες συμπεριφορές, διαχείριση συγκρούσεων εντός της ομάδας

3. Συζήτηση–αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 10: Αξιολόγηση Ομαδικής Παρέμβασης

1. Η συλλογιστική της αξιολόγησης της ομαδικής παρέμβασης

2. Τρόποι αξιολόγησης

3. Διαμόρφωση προτάσεων για μελλοντικές ομαδικές παρεμβάσεις

4. Συζήτηση–αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 11: Σχεδιασμός και δομή ψυχο-εκπαιδευτικών ομαδικών παρεμβάσεων για διαφορετικούς πληθυσμούς

1. Ομοιότητες και διαφορές στις ψυχο-εκπαιδευτικές ομαδικές παρεμβάσεις για: α) παιδιά και εφήβους β) ενήλικες γ) ευπαθείς ομάδες

2. Συζήτηση–αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 12: Σχεδιασμός και δομή διαδικτυακών ψυχο-εκπαιδευτικών ομαδικών παρεμβάσεων

1. Ομοιότητες και διαφορές στις διαδικτυακές και τις δια ζώσης ομαδικές παρεμβάσεις: α) Πιθανά εμπόδια στην αλληλεπίδραση και τη δυναμική της διαδικτυακής ομάδας β) Σημαντικοί παράγοντες για την οργάνωση της διαδικτυακής ομάδας γ) Αποτελεσματικές στρατηγικές για την ενίσχυση της συνοχής της διαδικτυακής ομάδας

2. Συζήτηση – Αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 13: Συγκεκριμένα παραδείγματα πρωτοκόλλων ψυχο-εκπαιδευτικών ομαδικών παρεμβάσεων (Ι)

1. Πρωτόκολλα για παιδιά και εφήβους

2. Συζήτηση – Αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 14: Συγκεκριμένα παραδείγματα πρωτοκόλλων ψυχο-εκπαιδευτικών ομαδικών παρεμβάσεων (ΙΙ) :

1. Πρωτόκολλα για ενήλικες

2. Συζήτηση – Αναστοχασμός

Διδακτική Ενότητα 15: Συγκεκριμένα παραδείγματα πρωτοκόλλων ψυχο-εκπαιδευτικών ομαδικών παρεμβάσεων (ΙΙΙ) :

1. Πρωτόκολλα για ενήλικες

2. Οδηγίες, απορίες, ερωτήσεις

3. Συζήτηση– αναστοχασμός

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης  στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Ψυχο-εκπαιδευτικών Ομαδικών Παρεμβάσεων» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:

– Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος θα λαμβάνουν έκπτωση 10%
-Άνεργοι 10%

-Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολών Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών και κάτοχοι Διδακτικής/Παιδαγωγικής επάρκειας

-Εργαζόμενοι σε φορείς με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του εκπαιδευτικού προγράμματος 10%

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Θεόδωρος Γιοβαζολιάς

Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Άκης Γιοβαζολιάς σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία από το Manchester Metropolitan Univesrsity και Διδακτορικό τίτλο (PsychD) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία από το University of Surrey. Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Ψυχολόγος σε διάφορες δομές του Βρετανικού Συστήματος Υγείας. Έχει συμμετάσχει ως Συντονιστής και Εκπαιδευτής σε πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο χώρο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και έχει διδάξει σε αρκετά πανεπιστήμια στην Ελλάδα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και ως Επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Professor) στο City University of London. Από το 2002 διδάσκει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Είναι Εγκεκριμένος Ψυχολόγος (Chartered Psychologist) της Βρετανικής Εταιρείας Ψυχολόγων (BPS), ενώ έχει διατελέσει επί σειρά ετών Συντονιστής του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ). Είναι Honorary Editor του European Journal of Counselling Psychology και μέλος της συντακτικής επιτροπής και ad-hoc κριτής σε περισσότερα από 40 διεθνή περιοδικά με κριτές. Το 2015 του απονεμήθηκε το Ετήσιο Βραβείο (ένα άτομο το λαμβάνει ετησίως) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβουλευτικής Ψυχολογίας για την Εξαιρετική Συμβολή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία σε όλη την Ευρώπη (με την υποστήριξη της Association of Psychological Therapies, Ηνωμένο Βασίλειο). Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται σε ζητήματα σχολικού εκφοβισμού, διαπροσωπική αποδοχή- απόρριψη αλλά και άσκησης του γονεϊκού ρόλου, με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και εισηγήσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.